Oceněné projekty

Projekty velkých firem

Kategorie : Partnerství velkých firem s neziskovým subjektem

 

Vítěz: Accenture
Název projektu: Accenture Academy

Projekt Accenture Academy je společným projektem společnosti Accenture Central Europe a Nadace Terezy Maxové dětem, realizovaný ve spolupráci s občanským sdružením Člověk hledá člověka. Projekt Accenture Academy reaguje a nabízí řešení na palčivý celospolečenský problém - a to zvýšení šancí na uplatnění mladých lidí s ústavní historií na trhu práce, zvýšení jejich vzdělání a konkurenceschopnosti. Projekt Accenture Academy pomáhá mladým lidem opouštějícím dětské domovy a ústavní péči získat práci a pracovní zkušenosti. V dané oblasti vykrývá bílé místo, neboť většina aktivit se věnuje cílové skupině jen do té doby, po kterou pobývá v ústavech.

 

Finalisté:

 

Firma: ČEZ
Název projektu: Vzdělávací program ČEZ

Projekt vychází z analýzy trhu práce, v roce 2020 má chybět v energetice 6 000 technických expertů. Řeší celospolečenský problém: technické obory mají nízkou společenskou prestiž a je o ně malý zájem. Zohledňuje potřeby technicky zaměřených společností a Skupiny ČEZ jako zaměstnavatele.

Dlouhodobý vzdělávací program oslovuje všechny školy v ČR a nabízí jim kvalitní materiály, odborné semináře, exkurze a aktivity k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků.

Význam pro firmu, společnost a zaměstnance: kvalitnější zaměstnanecká základna, společensky pozitivní efekt konkurenceschopných HR zdrojů, osobní rozvoj profesních kvalit vede k lepšímu uplatnění na trhu práce.


Firma: Plzeňský Prazdroj
Název projektu: K-LEE-DECK, je tu Promile INFO

Plzeňský Prazdroj věnuje velkou pozornost prosazování zodpovědného přístupu v propagaci produktů, nebo prostřednictvím vzdělávacích programů, které realizuje ve spolupráci s partnery na podporu zodpovědné konzumace alkoholu.
Promile INFO podporuje a společně rozvíjí se SANANIMem od roku 2007. V rámci tohoto projektu poskytuje orientační informaci o době, kdy klesne hladina alkoholu na nulu, tj. kdy je možné usednout na volant.
Spolupráce je založena na tom, že se navzájem od sebe učí a díky tomu se daří, mimo jiné, provozovat preventivní program na letních hudebních festivalech a poskytovat služby spotřebitelům v rozsahu, který je v ČR ojedinělý.


Firma: Pivovary Staropramen
Název projektu: Vztah s komunitami

PS je průmyslových podnik s výrobními závody v obytných zónách. Filozofií PS je působit jako 'dobrý soused' a přispět k rozvoji místních komunit a potřeb jejích obyvatel (jeden ze stěžejních pilířů CSR strategie). V rámci tohoto pilíře CSR realizujeme spoustu dílčích aktivit - vedle pravidelné finanční i organizační podpory akcí pořádaných MČ (Praha 5, Mor. Ostrava) jsou to 2 stěžejní vlastní projekty: "Sbírej víčka, postavíme hřiště (SV) a Community days(CD).
SV - sběr plastových víček, recyklace, výroba nových prvků z recyklátu dle požadavků a potřeb lokálních subjektů. Obdarovaní v roce 2012: MČ Praha 5 (dětské hřiště Barrandov), MČ Ostrava 2 - MŠ Lechowiczova.
CD - trvání od r. 2007, každoroční dobrovolnický projekt (ročně cca 150 zaměstnanců) v Praze a Ostravě ve spolupráci s městskými částmi.


Firma: Veolia Voda Česká republika
Název projektu: MiNiGRANTY Veolia

MiNiGRANTY VEOLIA jsou klíčovým dlouhodobým programem NF Veolia (NFV), který významně naplňuje jeho poslání i strategické CSR skupiny Veolia Voda v ČR (VV ČR). Program podporuje dobrovolnictví, které zaměstnanci VV ČR konají ve svém volném čase ve prospěch veřejně prospěšných projektů v regionech. Přispívá jak k posilování sounáležitosti zaměstnanců s firmou, tak ke kvalitě prostředí a života na komunitní úrovni.
Zapojení zaměstnanců do veřejného dění v komunitě je často dlouhodobé, mnozí se angažují v neziskových organizacích a spolkovém životě apod. Program byl zahájen v roce 2008, během pěti realizovaných ročníků značně posílil co do objemu každoročně rozdělených finančních prostředků i počtu podpořených projektů.

Projekty malých a středních firem:

Kategorie 1: Partnerství malých a středně velkých firem s neziskovým subjektem

 

Vítěz: První chodská stavební společnost
Název projektu: Schody do života

 

Projekt Schody do života dlouhodobě podporuje vzdělávání chlapců z dětských domovů. Partnery projektu jsou dětské domovy a střední odborná učiliště. Cílem je usnadnit chlapcům vstup do života tím, že jim je poskytnuto zázemí a podmínky pro to, aby se mohli vyučit řemeslu, osamostatnit se a zapojit se do pracovního procesu. Do projektu se zapojují přímo zaměstnanci i vedení firmy, kteří s hochy tráví svůj vlastní čas. Studentům je nabídnuta dlouhodobá stabilní spolupráce a rozvíjení projektu. Od chlapců je očekáván svědomitý přístup a pilné plnění povinností vyplývajících ze studia. Zapojení se do projektu znamená, že hoši budou nejen brát, ale také ukazovat své studijní výsledky a chuť se dále vzdělávat. Cílem je rozvíjet projekt po celé ČR, získat více potencionálních učňů a především partnerů, kteří budou chtít pomáhat dětem v této oblasti.


Firma: Centrum andragogiky, s.r.o.
Název projektu: Podpora klientů rehabilitačního ústavu Kladruby při budoucí sociální rehabilitaci

Projekt vychází ze zkušeností zaměstnanců RÚ Kladruby, kteří na základě osobních rozhovorů s klienty pokládají za nezbytné doplnit zdravotní rehabilitaci o motivaci klientů pro zapojení do aktivního života včetně trhu práce, poradenství ve výběru vhodné pracovní pozice, sociální a pracovní diagnostiku, vzdělávání a rekvalifikace zaměřené na uplatnění ve vhodné pracovní pozici.
Posláním je podpořit sociálně a zdravotně znevýhodněné osoby k sociálnímu a pracovnímu začlenění a tím i k osobní spokojenosti díky poradenským, konzultačním a vzdělávacím programům. Projekt je nastaven tak, aby klienti neměli čas přemýšlet o negativních stránkách své situace, ale co nejrychleji byli schopni se zapojit do pracovního procesu a tím si usnadnit i svůj životní styl.
Klíčový výsledek projektu je v propojování zdravých a zdravotně znevýhodněných osob v pracovním procesu, ve společenské odpovědnosti firem a také v postupné udržitelnosti vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.

 

Firma: PRK Partners 
Název projektu: Pro Bono právní služby Nadaci Terezy Maxové dětem a Fóru dárců

Projekt "Pro bono právní služby Nadaci Terezy Maxové dětem a Fóru dárců" běží již více než 10 let. Základním kamenem projektu je poskytování komplexního právního poradenství a servisu oběma institucím "pro bono". Partner AK PRK Partners Daniel J. Rosický je navíc místopředsedou správní rady NTM a přímo tak spolurozhoduje o významných grantových projektech a alokaci finančních a dalších prostředků na konkrétní podporu dětí. Kromě standardních právních služeb řešíme pro oba subjekty také neobvyklé situace, kdy je třeba pomoci fundovanou právní radou či konzultací.
V současné době je navíc spolupráce směřována k účinnosti nového občanského zákoníku (1.1.2014) a přípravou veškeré dokumentace a procesů. Tato spolupráce má vrchol v projektu Informačního centra Fóra dárců k novému Občanskému zákoníku, v jejíž expertní skupině poskytuje PRK Partners právní rady. Výstupem této skupiny jsou fundované rady a v létě tohoto roku tištěný průvodce rekodifikací pro nadace a nadační fondy.